Startup Stock Photo

Artikel schrijven?

Aanwijzingen voor auteurs van Museumpeil

Museumpeil maakt onderscheid tussen artikelen en kaderteksten. Dit verschil is in het blad te herkennen.

1. Kaderteksten

Kaderteksten hebben een gekleurde ondergrond en worden in drie kolommen afgedrukt. Kaderteksten kennen naast de tekst slechts een titel.

Voor een kadertekst is een ruimte van 350 woorden beschikbaar. Moet daaraan een illustratie worden toegevoegd, dan is het maximum aantal 200 woorden.

De naam van de auteur wordt, met functie en instituut, aan het eind vermeld.

2. Artikelen

Artikelen hebben een titel, een ondertitel, een inleiding en een tekst die verder is onderverdeeld.

Een titel bestaat uit vier tot vijf woorden. Een ondertitel bestaat uit zeven tot acht woorden. De inleiding bestaat uit maximaal 60 woorden.

De naam van de auteur(s) wordt bij het artikel vermeld. Bij de naam staan ook de functie en het instituut van de betrokkene(n) en een pasfoto.

De redactie streeft naar een blad waarin per artikel minstens één illustratie is opgenomen. Dit betekent dat de tekst van een artikel van twee pagina’s maximaal 1400 woorden kan bevatten. In een artikel van drie pagina’s kunnen twee illustraties voorkomen. De lengte van de tekst is dan 2100 woorden.

De tekst moet tussenkopjes bevatten.

Werkwijze

De woorden in de teksten mogen niet worden afgebroken. Daarvoor zorgt het zetprogramma bij de drukker.

Omdat teksten door de redactie van zetcodes worden voorzien, is het niet gewenst om koppen in een afwijkend lettertype aan te leveren. Alleen woorden die in de tekst vet, cursief of onderlijnd moeten worden gedrukt, dienen als zodanig te worden getypt.

Voetnoten

Verwijzingen naar voetnoten worden met een gewoon cijfer achter het woord aangegeven. Voorbeeld: Museumpeil1. De voetnoot zelf wordt aan het eind van de tekst in hetzelfde lettertype als de tekst getikt.

Aanhalingstekens

In de teksten van Museumpeil wordt gebruik gemaakt van enkele aanha-lingstekens. Deze moeten uniform worden getypt via het aanhalingsteken naast de enter-knop: ‘

Illustraties

Illustraties kunnen alleen worden verwerkt als zij als los bestand worden geleverd. De aanlevering moet geschieden in jpg, tif of eps. De beeld-opbouw moet minimaal 300 dpi of 280 KB bedragen. Dit is dus een hogere kwaliteit dan beeldschermkwaliteit. Van iedere afbeelding wordt door eindredacteur en drukker bepaald of het materiaal geschikt is om te worden gebruikt.

Afbeeldingen die met de tekst in een Wordbestand zijn opgenomen, kunnen niet worden gebruikt. Ook die illustraties dienen afzonderlijk te worden aangeleverd.

Omdat de drukker de bruikbaarheid bekijkt, is het gewenst om met het artikel niet alleen het illustratiemateriaal op Cd-rom of via e-mail aan te leveren, maar ook een papieren afdruk mee te sturen. Deze afbeelding is voor de eindredacteur bestemd. Geschreven kopij en foto’s worden bij voorkeur door de redacteur op Dropbox geplaatst.

Illustraties moeten ‘rechtenvrij’ zijn. Is dit niet het geval, dan moet voor publicatie een schriftelijke afspraak over de eventuele vergoeding zijn gemaakt.

Onderschriften bij illustraties

Onderschriften voor illustraties dienen aan het eind van een artikel onder het kopje (onderschriften) – met haken – te worden vermeld. Bij meer dan een illustratie dient ook de volgorde aangegeven te worden. Deze nummering komt overeen met de nummers of de afdrukken die aan de eindredacteur worden gezonden.

Bovenstaande werkwijze maakt een beter contact tussen eindredacteur en vormgever/drukker mogelijk. Een andere werkwijze kan tot vertraging  of tot fouten bij de weergave leiden.

Presentexemplaren

Auteurs van artikelen hebben recht op tenminste één presentexemplaar.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Adressen:

Postadres hoofd- en eindredactie:

Redactie Museumpeil

Silodam 138
1013AS Amsterdam
redactie@museumpeil.eu
Tel: +31(0)651503709

 

Laatste versie: 8  augustus 2016