ANBI-status

De stichting Museumpeil heeft de ANBI-status. De ANBI-status maakt het mogelijk als schenker gebruik te maken van de belastingvoordelen van de geefwet. De status geeft het museum ook verplichtingen om transparant voor schenkers te werk te gaan. Hieronder vindt u een aantal gegevens.

Naam: Stichting Museumpeil.

Kamer van Koophandel Stichting Museumpeil is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. KvK-nummer: 64129667

Btw-nummer: NL-855534151-B01

Postadres: Stichting Museumpeil, Troelstraplein 4, 2314 EK Leiden, Nederland

KvK-nr: 64129667
ING-bank: NL57 INGB 0007 055356

RSIN-nummer: 855534151

Vakblad Museumpeil

Museumpeil, vakblad voor museummedewerkers bestaat sinds 1994. Het is het praktijkblad voor Vlaanderen en Nederland. Het is een blad dat gericht is op uitwisseling van kennis, op ‘good practices’. In het blad delen museummedewerkers hun ervaringen met collega’s. Het blad is een waardevol instrument voor kennisdelen en kennisbevordering.

Stichting Museumpeil

In september 2015 is het vakblad verzelfstandigd en ondergebracht in een onafhankelijke stichting. De stichting Museumpeil dankt de Stichting Landelijk Contact van Museumconsulenten, de bureaus van de provinciale museumconsulenten in Vlaanderen en FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed voor steun bij de verzelfstandiging van het blad en de opzet van de website. Vanaf nummer 44 wordt het blad uitgegeven door de Stichting Museumpeil. Een onafhankelijke non-profit organisatie, die zich ten doel stelt: ‘Het bevorderen van uitwisseling en vermeerdering van kennis op museaal terrein onder medewerkers (betaald en onbetaald) verbonden aan musea en soortgelijke of verwante instellingen en organisaties in Nederland en België.’

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door ‘het uitgeven, dan wel doen uitgeven van een vakblad voor museummedewerkers en andere geïnteresseerden. Het ontwikkelen, uitvoeren dan wel ondersteunen van netwerkactiviteiten op het gebied van kennisoverdracht, daaronder begrepen het onderhouden van contacten met museale en aanverwante organisaties in binnen- en buitenland, alsmede deelname aan bijeenkomsten.’

De stichting heeft geen winstoogmerk met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten.

Activiteiten: blad, website, nieuwsbrief, symposium

Museumpeil verschijnt op papier, maar er is nu ook een internetsite met extra achtergrondinformatie en het volledig gedigitaliseerde archief. Daarnaast wordt elke twee maanden een nieuwsbrief per email verstuurd zodat museummedewerkers ten minste zesmaal per jaar in contact komen met de stichting. De uitgever van het blad streeft naar samenwerkingsverbanden met musea en overkoepelende partners voor het erfgoed in Vlaanderen en Nederland. In april 2017 werd samen met Nationaal Militair Museum, Naturalis, Landelijk Contact Museumconsulenten een symposium over nieuwe manieren van collectiebeheer, verzamelen en ontzamelen georganiseerd. Dit symposium wil nieuwe initiatieven op dit gebied – bekende en onbekende –  bij elkaar brengen. Wat kunnen we van elkaar leren? Maar vooral, welk nieuw perspectief op verzamelen en ontzamelen levert dit op. Kortom, “lessons learned” uit de praktijk.

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit: Tanja de Boer (voorzitter), Lex Dekkers (bladmanager), Jan Robert (secretaris), Ada Vermeer-Janse (penningmeester), Carmen Willems (lid), Peter Wouters (lid)

Leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door de leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

 

Verantwoording:

ANBI formulier 2022

Stichting Museumpeil Jaarverslag 2021

Beleidsplan 2021-2025 Hoofdlijnen